ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА АСТ БЕТОН

1. Настоящите Общи търговски и платежни условия са неразделна част от Рамковия договор за доставки. Страните с подписите си под основния Договор приемат, че съдържанието на тези условия са задължителни за тях.

2. Договарянето на допълнителни условия, различни от настоящите и от включените в основния договор, се извършва с писмен анекс, подписан от двете страни.

3. Предмет на доставка могат да бъдат: бетони; циментови замазки;

Предмет на доставка могат да бъдат също  специални продукти; транспорт на готовите продукти; услугас бетоновози/или бетонпомпа се предоставя само за бетони и замазки, закупени от Продавача, и на цена съгласно актуалния ценоразпис на Продавача, валиден за деня на потвърждението на заявката.

4. Начин на подаване на заявките. Приемане и изпълнение на доставките.

4.1. Заявяването на доставките се прави от Купувача по телефон, е-mail или лично, като Купувачът задължително посочва и желаният от него начален час за извършване на доставката в рамките на светлата част на денонощието. Заявката се счита за приета след потвърждение от Продавача.

4.2. Минималните срокове за заявяване на конкретните поръчки са следните:
– 3 дни предварително за поръчка до 1000 куб. м.;
– за поръчка над 1000 куб.м.,за изпълнение в събота и неделя и при поръчка на бетони и разтвори по рецептура на Купувача срокът се договаря допълнително между страните.

4.3. Купувачът уточнява и съгласува графика на доставките с диспечера на бетоновия възел;

4.4. При наложителна промяна в предварително дадената поръчка Купувачът се задължава да уведоми Продавача минимум 1 (един) ден по-рано от деня на изпълнение. Изключения са допустими за количества до 10 % от първоначално заявените;

4.5. Отказване на потвърдената заявка може да стане не по-късно от момента на началото на производството. Когато Купувачът откаже заявката по-късно, той заплаща разходите по ликвидирането (рециклирането) на бетона, произведен за Купувача и невзет от него.

4.6. Мястото на приемане на заявеното е:

– строителната площадка на Купувача – за поръчки с осигурен транспорт от Продавача;
– бетонов възел на Продавача – за поръчки с осигурен транспорт от Купувача.

4.7. За всяка доставка на продукти и услуги Продавачът издава експедиционна бележка – документ за вида и количеството на доставката.

4.8. Доставката се счита за изпълнена при доставянето на продуктите на мястото на приемане от Купувача, съгласно заявката.

4.9. Купувачът е длъжен да направи писмено възражение при констатиране на несъответствие между описаното в експедиционната бележка и заявката. Възражението следва да бъде направено незабавно – в момента на получаването на бетона и експедиционната бележка. Ако КУПУВАЧЪТ не стори това се счита, че описанието на бетона в експедиционната бележка(вид,клас, количество и др. показатели) отговаря на заявката.

5. Всички шофьори или работници на задължени да спазват общите предписания за работа на територията на бетоновия възел на Продавача.

6. (1) За предаване на доставката на бетон/замазка на мястото на приемане, Купувачът трябва да създаде условия за разтоварването им като осигури включително :

–  пътища, достъпни и проходими за колите, както и безопасно и удобно място за разтоварване на транспортните средства и механизми;
– разрешения за затваряне на улици и/или тротоари;
– разрешение за влизане на транспортните средства (при транспортни ограничения);
– условия за спазване на техниката на безопасност на труда;
– условия за почистване на транспортните средства, за да не се получи замърсяване на комуникациите.

(2) В случай на замърсяване на околната среда, Купувачът отстранява съответното замърсяване на шосетата,  части от сградите, на парцелите и на водните площи; присъствие на упълномощено лице за приемането на бетона, за транспорта му на територията на строителната площадка, за разтоварването и съхранението.

7. В случай, че Купувачът не разреши стартирането на доставката до 2 часа /120 минути/ след уговорения начален час за нейното извършване, то Продавачът има право да откаже да изпълни доставката в уговорения ден и да я планира за друг ден и час, за които да уведом Купувача за съгласуване,

8. Качество, рекламации

8.1. Качеството на бетона се установява и контролира, съгласно БДС EN 206:2013+A1:2016/NA2017;

8.2. При поискване от страна на Купувача Продавачът редоставя на Купувача сертификат за бетоновите възли,

8.3. Продавачът издава на Купувача Декларация за съответетвие съгл. НСИОССП. Продавачът предоставя и Купувача резултатите от изпитването на якост на натиск под  формата на справка-извлечение след 60 дни при надлежно платени фактури за същия период.

8.4. Проби от пресен бетон за удостоверяване на свойствата им се вземат редовно на бетоновия възел на Продавача, съгласно БДС EN 206:2013+A1:2016/NA2017.

9. При съмнения от страна на Купувача за качеството (якостта) на бетонната смес, същият следва своевременно да уведоми Продавача. Проби за бетон в мястото на полагането му се вземат по искане на Купувача и за негова тетка, като пробовземането се извършва единствено от независима лицензирана лаборатория. В случай, че резултатите от лабораторното изследване покажат недостатък бетона, то Продавачът има право да поиска второ пробовземане и изследване от одобрена и от двете страни независима лицензирана лаборатория, която да вземе проби от бетона по разрушителен или безразрушителен метод. Второто пробовземане се извършва не по-рано от 60 шестдесет/ дни след приключването на доставката и след достигане на средномесечна температура не по-малка от 10 /десет/ градуса по Целзий за предхождащия второто пробовземане 60 /шестдесет/-дневен период. В случай, че резултатите от втората лаборатория потвърдят недостатъка, установен от първата лаборатория, то Продавачът е длъжен да укрепи компрометирания елемент по одобрени от двете страни становище на проектант и количествено-стойностна сметка. Разходите, свързани с основателна рекламация се понасят от Продавача. Разходите, които следват от неоснователна рекламация, се понасят от Купувача.

10. Продавачът не носи отговорност за качеството:

10.1. при неправилно полагане и/или обработване на бетона (замазката) от страна на Купувача и/или при намеса в състава на бетона (замазката) от страна на Купувача, особено когато Купувачът е добавил вода и/или химически добавки в готовата смес; в случай на производство на бетон по рецептура на Купувача;

10.2. в случай, че заявката се отклонява от изискванията на българските или европейските стандарти;

10.3. в случай, че КУПУВАЧЪТ употреби доставения бетон по предназначение различно от указаното в европейския стандарт за бетон, в т.ч. и стандарта EN2G6:2013+A1:2016/NA2017за въздействието на околната среда върху бетона

11. При установено от страните несъответствие между заявеното количество бетон от Купувача и доставеното количество бетон от Продавача, Продавачът е длъжен да направи допълнителна доставка, която да покрие установеното несъответствие.

12. Ценови и платежни условия

12.1. Всички цени на доставките и другите услуги, както и платежните условия, се договарят между Продавача и Купувача.

12.2. Когато не е договорено друго, важат цените по Ценоразписа на Продавача, който е валиден е деня на потвърждение на заявката.

12.3. В случай на промяна на Ценоразписа, Продавачът  своевременно уведомява за това Купувача по телефон, факс или е- mail.

12.4. Договорените отстъпки са валидни само при спазване от Купувача на платежните условия и важат само за конкретния обект, за който е потвърдена заявката на Купувача. При неспазване на условията за плащане по настоящите общи условия и тези, договорени между страните,  Купувачът заплаща бетона, замазката и услугата съгласно ценоразписа на Продавача, валиден в деня на потвърждаване на заявката или страните договарят нови цени.

13. В случай, че Купувачът не заплати фактурата в срок, той дължи обезщетение за забава в размер на 0,25 % от неплатената сума за всеки ден закъснение, което се начислява до тридесетия ден след падежа. В случай, че забавата продължи повече от 30 (тридесет) дни, обезщетението за забава, което Купувачът дължи, считано от шестдесет и първия ден след падежа, е в размер на 0,55 % върху неплатената сума за всеки ден закъснение до окончателното изплащане на сумата.

14. За осъществена доставка и извършена услуга Продавачът издава на фактура. Същата се изпраща на Купувача и е валидна и в случай, когато е изпратена по пощата или на електронна поща, без да е подписана от Купувача. Ако във фактурата са изписани специални договорки, то те обвързват страните, ако Купувачът не възрази своевременно.

15. В случай, че Купувачът не изпълнява задълженията си по настоящите условия. Продавачът има право:

– да прекрати незабавно доставките;
– да прекрати действието на договора, без да губи никое от правата, произтичащи от него, които са придобити до момента на прекратяването;
– да иска предплащане за следващите доставки, като условие за изпълнението им;
– да промени едностранно всички условия на доставките;

16. Купувачът има право по всяко време да се откаже от договора и да прекрати действието му с едноседмично писмено предизвестие до Продавача. В този случай той е длъжен да заплати на Продавача стойността на заявените и доставени до момента на отказа количества, ведно с неустойките по т. 13 доколото последните са дължими към момента на окончателното изплащане.

17. Купувачът е уведомен, че вземанията на Продавача по Договора могат да бъдат предмет на цесия или факторинг.

18. С подписа си под рамковия договор физическото лице, представляващо дружеството-купувач се задължава и в качеството си на физическо лице солидарно и неограничено за дължимите от дружеството-купувач суми.

19. Правата и задълженията на страните, които не са регулирани от настоящите Общи търговски и платежни условия или от основния договор, се определят от съответните клаузи на Закона за Задълженията и Договорите и Търговския закон.

20. Всички спорове, породени от договор за продажба, към който се прилагат настоящите общи условия, или отнасящи се до такъв договор за продажба, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Асоциацията за развитие на правото в гр. Пловдив, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. Настоящата арбитражна клауза не възпрепятства страните по договора за превоз за решаването на своите спорове да сезират държавни съдилища. Избор на ищеца е до кой от тези съдилища ще отнесе спора.

(2) Страните се съгласяват да получават призовки и съобщения от Арбитражния съд при Асоциацията за развитие на правото в гр. Пловдив, Република България  и на  предоставените в договора адреси, включително и  на електронните  адреси за кореспонденция.

(3) Към договорите за превоз, към които са приложими настоящите общи условия, се прилага българското право.